Услуги

Trust Broker Solutions Credit е кредитен консултант, специализиран в областта на кредитните консултации. Работим с всички банкови институции в България. Предлагаме цялостно финансово обслужване, включващо ипотечно кредитиране (жилищен кредит) и рефинансиране на съществуващ потребителски или жилищен кредит. Често клиенти, които договарят ипотека без независим консултант, се оплакват, че са получили оферта, чиито условия впоследствие са се променили. С нас това не може да се случи! Нашите специалисти с богат опит в областта на ипотечното кредитиране ще Ви предложат професионално консултиране. Те ще Ви помогнат да направите подходящият избор за жилищен кредит. Често най-изгодният за Вас вариант за ипотечен кредит не е задължително да бъде в банката, чиито клиент сте! Първата оферта рядко е най-подходящата!

Инженерно геоложкото проучване изяснява геолого-литоложкия разрез, дава показатели на строителните почви, предоставя данни за количеството, качеството и режима на подземните води, описват се физико-геоложките явления и процеси в района и тяхното влияние върху бъдещото съоръжение, прави се оценка на сеизмичността на строителната площадка. Ако е необходимо се дават препоръки за условията на фундиране. Краен продукт на проучването е инженерно геоложкия доклад. Обемът на ИГП зависи от етапа на проектиране- идеен, технически или работен проект. В процеса на проучването се описва сондажната ядка и се взимат проби от почвите за определяне на – обемна плътност , специфична плътност , естествено водно съдържание , атербергови граници и зърнометричен състав, якостни показатели – ъгъл на вътрешно триене и кохезия, деформационни-компресионен модул и някои други в зависимост от заданието. Стандартен пенетрационен опит – SPT, в който се използва за комплексна оценка на свойствата на строителните почви. Основен критерий за това е броят на ударите N за проникване на стандартен тръбен накрайник на дълбочина един фут (1,0ft≈0,305m). Предимство на опита е, че при него чрез накрайника се изважда и почвена проба. Тя е с нарушена структура, но може визуално да бъде оценена и да се определят някои физични характеристики (водно съдържание, консистентни граници, зърнометричен състав и др.).

Според Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за съдържанието на кадастралните карти обекти на кадастъра са три вида недвижими имоти: • Поземлени имоти • Сгради • Самостоятелни обекти в сграда Одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки, се нанасят допълнителни кадастрални данни и други. В такъв случай собственикът следва да се обърне към правоспособно лице за дейности по кадастър, което да изготви проект за изменение на кадастралната карта. Проектът се разглежда служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, за да се установи дали отговаря на необходимите изисквания.Ипотечен кредит

специализиран в областта на кредитните консултации. Работим с всички банкови институции в България. Предлагаме цялостно финансово обслужване, включващо ипотечно кредитиране (жилищен кредит) и рефинансиране на съществуващ потребителски или жилищен кредит.

Геология на имоти Геоложки инженерни проучвания на имоти в София.

Основната цел е да се определи носещата способност на почвата в имота, като по този начин да предопредели бъдещият размер и дълбочина на залагане на фундаментите в основата на съоръжението.

Геодезия на имоти Кадастрални и геодезически услуги на имоти в София.

Пълно съдействие за геодезическо заснемане, трасиране и уточняване на границите на имота в кадастъра.