Правила и условия за ползване

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.
Със служебни цели, свързани със съществуване, изпълнение, изменение и прекратяване на гражданските или търговските правоотношения с „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД, („Ние“/„Нас“), вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията под № 206739110, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 32, ап. 100, представлявано от Красимир Бориславов Попов, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

„ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД е администратор на данни по отношение на информацията, събирана при извършване на основната си търговска дейност – договор за посредничество при сделки с недвижим/и имот/и. При обработването на лични данни „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите клиенти, партньори и служители e от първостепенно значение.

Партньори и трети лица, които работят с или за „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които администраторът е поел, и което дава право на същия, да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава-членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава-членка.

I. Категории субекти, чиито лични данни обработваме:

Във връзка с осъществяване на посочените по-горе дейности, „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

· Физически лица, с които има сключени граждански или търговски договори

· Физически лица, които са в управителните органи, или са пълномощници, работници или служители на юридически лица, с които дружеството има сключени търговски договори

· Лица, на които дружеството предоставя услуги в съответствие с извършваната от него търговска дейност

· Физическите лица, при обслужването на които е възникнало съмнение за изпиране на пари, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и/или са налице законово регламентираните условия за задължителна идентификация на клиента.

· Физическите лица, при обслужването на които е установено, че се прави опит за сключване на сделка с банкноти и/или монети, които пораждат съмнение за неистинност.

· Физическите лица, които са служители на „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД и работят в съответната офис на дружеството, както и всеки посетител на офис, независимо дали сключва или не сделка, във връзка с извършваното видеонаблюдение.

Тази политика се прилага наред с „Политиката за защита на личните данни на служителите на „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД“ за всички служители и лица, които са в управителните органи или са пълномощници на „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД, като външни контрагенти. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

II. Лични данни, които обработваме:

Невъзможно е да осъществяваме нашата дейност, ако не ни предоставите информация, поради което е необходимо да обработваме следните лични данни на:

А. Физически лица, които са в управителните органи, или са пълномощници, работници или служители на юридически лица, с които сключваме и изпълняваме търговски договори, както и на лица, на които предоставяме услуги в съответствие с извършваната от дружеството търговска дейност:

· Три имена

· ЕГН/ЛНЧ

· Гражданство

· Номер на документ за самоличност

· Дата на издаване на документ за самоличност

· Място на издаване на документ за самоличност

· Орган, издател на документ за самоличност

· Адрес (вкл. имейл адрес)

· Документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на физическо лице

· Данни за семейни, родствени или наследствени връзки,

· Телефонен номер

· Видео (ако посетят нашия офис).

Б. Физическите лица, при обслужването на които е възникнало съмнение за изпиране на пари съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и/или са налице законово регламентираните условия за задължителна идентификация на клиента:

· Три имена

· ЕГН/ЛНЧ

· Гражданство

· Номер на документ за самоличност

· Дата на издаване на документ за самоличност

· Място на издаване на документ за самоличност

· Орган, издател на документ за самоличност

· Адрес (вкл. имейл адрес)

· Документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на физическо лице

· Данни за семейни, родствени или наследствени връзки,

· Телефонен номер

· Видео (ако посетят нашия офис).

В. Физическите лица, при обслужването на които е установено, че се прави опит за сключване на сделка с банкноти и/или монети, които пораждат съмнение за неистинност:

· Три имена

· ЕГН/ЛНЧ

· Гражданство

· Номер на документ за самоличност

· Дата на издаване на документ за самоличност

· Място на издаване на документ за самоличност

· Орган, издател на документ за самоличност

· Адрес (вкл. имейл адрес)

· Документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на физическо лице

· Данни за семейни, родствени или наследствени връзки,

· Телефонен номер

· Видео (ако посетят нашия офис).

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД, постъпила чрез обаждания по телефон и/или чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

„ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез предоставяне на Вашето съгласие в този смисъл.

В случай че ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да ги информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, поради която „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД обработва Вашите лични данни, е свързана най-общо казано със сключване на договори с оглед осъществяване на нашата дейност. Използваме Вашата лична информация във връзка със сключване или изпълнение на договор, счетоводни и данъчни цели.

„ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

  • сключването на граждански и търговски договори, вкл. но не само:

- Договор за посредничество да продажба на недвижим имот

- Договор за посредничество за покупка на недвижим имот

- Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот

- Договор за посредничество за наемане на недвижим имот

- За съставяне на Протокол за оглед на недвижим имот

  • водене на счетоводна отчетност

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интереси на „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД и/или трети лица, което е свързано с:

• приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция.

• осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите субекти, чиито лични данни обработваме.

• осъществяване на видеонаблюдение с охранителна цел.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Във връзка с изпълнението на нормативните изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, обработваме посочените по-горе лични данни с оглед индивидуализирането и идентифицирането на физически лица, при обслужването на които възникват условията за задължителна идентификация съгласно посочените закони поради възникнало съмнение за пране на пари или за финансиране на тероризъм. Събраните данни за съответните физически лица се използват за попълване на законово изискуеми регистри, съставянето на доклади до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и извършването на справки и предоставянето на документи на компетентен държавен орган.

Освен това сме задължени да индивидуализираме физически лица, при обслужването на които е установено, че се прави опит за сключване на сделка с банкноти и/или монети, които пораждат съмнение за неистинност. Събраните данни за съответните лица се използват за попълване на законово изискуеми документи, съставяни при задържането на банкнотите и/или монетите, за които е възникнало съмнение, че са фалшиви, и изпращането им за експертиза в БНБ, както и за осъществяването на последващ контакт с тези физически лица.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона изисквания за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Общия регламент относно защитата на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

При съхранението на данни, „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за личните данни и информация за индивидуализация на лицата.

Вашите лични данни, обработвани във връзка с преддоговорни отношения, сключване и/или изпълнение на договор се съхраняват за срок от 5 години.

Личните данни, обработвани във връзка с издаването на фактура или друг документ за данъчен контрол, се съхраняват съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството за срок от 10 /десет/ години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

В случай че при обслужването на физическо лице е установено, че се прави опит за сключване на сделка с банкноти и/или монети, които пораждат съмнение за неистинност, както и в случаите на съмнение за изпиране на пари, съхраняваме личните Ви данни за срок от 5 /пет/ години.

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронната поща и/или чрез обаждания по телефона, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

„ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови, рекламни или други подобни цели без Вашето съгласие.

За осъществяване на нашата дейност, предоставяме Ваши лични данни на:

· трети лица, ако това е необходимо за изпълнение на нашите задължения по сключения с Вас договор;

· компетентен държавен или съдебен орган, ако бъде поискано по надлежен начин с цел откриване, разследване, смекчаване и предотвратяване на потенциално измамни и незаконни действия срещу сигурността на данните;

· лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме личните Ви данни.

Можем да разкрием Вашите лични данни, когато сме правно задължени да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права, които може да упражните чрез Молба до Отговорното лице по защита на данните:

· Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

· Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез осъществяване на контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

· Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност да коригирате Вашите данни по всяко време.

· Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

· Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

· Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

· Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.

· Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При осъществяване на нашата дейност не използваме технологии, попадащи в тази категория.

· Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

· Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

· Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацията

„ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на личните Ви данни, Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Дружеството е приело необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните и е определило е Отговорно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Отговорното лице по защита на данните на „ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД, а именно: г-н Красимир Попов.

Най-късно в 1-месечен срок от постъпване на Вашето искане, ние ще отговорим на Вашите въпроси, молби и запитвания.

  • Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 24.

Дата: …………………….…….........…

гр. София / Красимир Попов - управител на

„ТРЪСТ БРОКЕР СЪЛЮШЪНС“ ООД /

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)

 Сайтът на „Тръст Брокер Сълюшънс“ ООД  използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Аналитични бисквитки

Функционални бисквитки

Бисквитки за прецизно таргетиране

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.